Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtgever: de partij met wie EB een overeenkomst heeft gesloten.
 • Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, consulting, training of aanverwante diensten.
 • Diensten: De werkzaamheden volgend uit de opdracht, waaronder coachingtrajecten, workshops, trainingen, consulting en andere diensten geleverd door Opdrachtnemer een en ander, zowel online als offline of een combinatie van beide.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en EB, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen EB en een opdrachtgever, waarop EB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn EB en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle voorstellen en/of offertes van EB zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever voor de levering van een dienst. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert, gaat deze akkoord met het aangaan van een overeenkomst. EB heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
 2. Een overeenkomst tussen EB en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat EB de opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Een overeenkomst tussen EB en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat EB uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de afgegeven offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. EB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen verband houdende met de opdracht aan EB aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met EB te overleggen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EB zijn verstrekt, heeft EB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. EB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EB is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Uitvoering en levering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, voor de levering van goederen of een dienst een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever EB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk, levering van de goederen of diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van EB. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, nodig voor de voortgang van het werk, tijdig aan EB kenbaar te maken.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is EB vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat EB op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 4. Indien de Opdrachtgever EB geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die EB als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder eventuele kosten van ingeschakelde derden, aan EB te vergoeden.

Artikel 6. Voorstellen en Werkzaamheden

 1. Voorstellen en eventuele daaruit voortvloeiende Werkzaamheden zullen naar beste kunnen door EB worden uitgevoerd. EB kan nooit verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor de voorstellen cq werkzaamheden of voor schade als gevolg van de uitvoering van Werkzaamheden door Leverancier volgens dat voorstel, voor zover die schade hieruit voortvloeit.
 2. Indien overeengekomen zal EB een voorstel vervaardigen op grond waarvan werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Alvorens tot uitvoering van deze werkzaamheden wordt overgegaan zal Opdrachtgever schriftelijk haar goedkeuring aan dat voorstel verlenen. Indien Opdrachtgever of een derde werkzaamheden uitvoert volgens het voorstel van EB, is EB niet aansprakelijk voor al dan niet verborgen gebreken of fouten in dat voorstel.

Artikel 7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de gesloten overeenkomst met EB annuleert, is Opdrachtgever aan EB een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, evenals een eventuele vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door EB gemaakte kosten.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EB zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal EB de Opdrachtgever hierover inlichten.
 5. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal EB daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.
 6. Afzeggen of annuleren afspraak: minimaal 24 uur van tevoren. Binnen 24 uur annuleren wordt niet in rekening gebracht.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. EB behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectueel eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van strategieën, begrotingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die EB in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. EB heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar voorstellen ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Alle door EB verstrekte stukken, zoals strategieën, rapporten, adviezen, offertes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van EB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de offerte van EB, of een deel daarvan, een opdracht te laten uitvoeren door derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EB.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van EB mogen de door haar verstrekte strategieën, rapporten, adviezen, offertes, afbeeldingen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is een schadevergoeding aan EB verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bij de offerte door EB gedane prijsopgave. Door deze betaling gaan het eigendom en mogelijke rechten van intellectueel eigendom niet op de Opdrachtgever over. Dit eigendom blijft bij EB.

Artikel 9. Tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen. Het vaste tarief is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisie, analysekosten, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven die EB hanteert, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien EB met de Opdrachtgever een vast bedrag of uurtarief overeenkomt, is EB gerechtigd tot verhoging van dit bedrag of tarief. EB mag onder andere stijgingen in de prijzen van lonen of prijzen van derden die voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst worden ingeschakeld, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 6. EB mag het tarief verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en niet toe te rekenen is aan EB, dat in redelijkheid niet van EB kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief verricht.

Artikel 10. Betaling

 1. Door EB verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Easy Breezy.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de dan geldende wettelijke handelsrente.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door EB worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur.
 3. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is EB voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. EB is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met een gesloten overeenkomst met EB beweert te hebben geleden, mits het gaat om opzet of ernstige nalatigheid van EB.
 3. Indien EB, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen EB verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 4. Als het voor EB ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door EB voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van EB beperkt tot maximaal het bedrag over de periode waarin de schade is ontstaan.
 6. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.
 7. EB kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan EB is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, aanhangig is gemaakt.

Artikel 13. Opzegging en Ontbinding

 1. Wanneer de Opdrachtgever met EB een abonnement heeft afgesloten, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. EB is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:- De Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – Na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden goede grond geven voor EB om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – De Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
 3. EB is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of op redelijke wijze niet langer van EB kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle openstaande vorderingen van EB onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, waaronder het geval dat EB geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. EB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat EB haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van EB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EB niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien EB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 15. Privacy

EB gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy. EB deelt uitsluitend gegevens met derde partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of dienstverlening na expliciete toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.